Avís legal

 • OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web https://vira.coop del qual és titular VIRA COOPERATIVA FEMINISTA, S.C.C.L., en endavant (LA PROPIETÀRIA DE LA WEB)

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB atribueix la condició de persona usuària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB cas en el que es procedirà a la seva publicació i avís el més aviat possible.

És recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes ús de la informació i dels serveis oferts en aquesta web.

La persona usuària s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. La persona usuària respondrà davant a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o davant de terceres persones i/o organitzacions, de qualssevol dany i/o perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada queda expressament prohibida, pel qual LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 • IDENTIFICACIÓ

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa del següent:

 • La seva denominació social és: VIRA COOPERATIVA FEMINISTA, S.C.C.L.
 • El seu CIF es: F65436743
 • El seu domicili social es a: C/ Pare Secchi, n.º 6, 08030 Barcelona
 
 • COMUNICACIONS

Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que li detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i LA PROPIETÀRIA DE LA WEB  es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 • CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

La persona usuària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La persona usuària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i a no fer-los servir per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones i/o organitzacions, així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DE LA WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones i/o organitzacions i, en cas de fer-ho, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones i/o organitzacions.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre persona usuària o de les administracions públiques.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, les persones usuàries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a terceres persones i/o organitzacions, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a la persona usuària dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per la titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i la o el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del LA PROPIETÀRIA DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada persona usuària li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de terceres persones i/o organitzacions que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per la o el nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no pot garantir ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de terceres persones i/o organitzacions.

 • PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol persona usuària o una tercera consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 • PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB per sí mateixa o com cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB. Seran, per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense la autorització de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB.

La persona usuària se compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EL PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. La persona usuària haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat en les pàgines de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB.

 • ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre la persona usuària i la prestadora es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB te el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

La llengua utilitzada serà el català.